Avís Legal

I. Informació General

1.- PricewaterhouseCoopers Serveis Professionals Andorra, S.L.U., amb domicili social al Carrer Manuel Cerqueda i Escaler, número 4-6, 2 local 8 a la parròquia d'Escaldes-Engordany AD 700 – Andorra la Vella – Principat d'Andorra, NRT: L-713214-Y i inscrita en el Registre de Societats Mercantils, Llibre S-282; Foli 71-80; número de registre 18107.

Prestació, entre d'altres, de serveis d'auditoria de comptes i la realització de treballs de comptabilitat, així com prestació de serveis de consultoria i assessorament en tot el relacionat amb la planificació, organització i administració de les empreses incloent les àrees de gestió, control de les diferents àrees de l'empresa, sistemes informàtics, mecanització i, en general, de tota classe de serveis d'assessoria destinats a l'adequada organització i control de les activitats empresarials i de la seva gestió així com l´assessorament econòmic i fiscal, excloses les activitats pròpies del sistema financer.

 

II. Definicions

Els següents termes tindran el significat que se'ls dóna a continuació:

 • Continguts: tota la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, que s'ofereixen a través del lloc web.

 • cookies: conjunt de caràcters que s'emmagatzemen al disc dur o a la memòria temporal de l'ordinador d'un usuari quan accedeix a les pàgines de determinats llocs web. Veure ús de cookies a http://www.pwc.es

 • Enllaç (link): apuntadors hipertext que serveixen per saltar d'una informació a una altra, o d'un servidor a un altre, quan es navega per Internet.

 • Hacker: persona que gaudeix arribant a un coneixement profund sobre el funcionament intern d'un sistema, d'un ordinador o d'una xarxa d'ordinadors.

 • Internet: xarxa global de telecomunicacions que, mitjançant diversos programes d'ordinador i protocols de comunicació, facilita la connexió entre ordinadors i l'intercanvi d'informació entre aquests i els seus usuaris.

 • Nom de Domini: identificador d'un servidor connectat a Internet a través d'un nom fàcil de recordar per a l'usuari  d'Internet que es correspon amb una adreça numèrica d'Internet que és única. Una autoritat internacional i autoritats locals assignen els diferents dominis de tipus general (acabats en .com, .net i .org, entre d'altres) i per països (.es per a Espanya, .pt per a Portugal, etc.).

 • Obra: totes les creacions de qualsevol gènere (incloent-hi les col·leccions i bases de dades) originals o derivades, col·lectives o en col·laboració, compostes o independents, les prestacions i produccions de qualsevol classe i naturalesa que siguin objecte d'un dret afí al dret d'autor o d'un dret sui generis, així com les creacions industrials com invencions, signes distintius i models i dibuixos industrials i artístics, expressades per qualsevol mitjà o suport, tangible o intangible, actualment conegut o que s'inventi en el futur, creades per la Firma PwC o per tercers reconeguts per PwC.

 • Pàgina web: conjunt d'informació expressada en format digital i distribuïda en diverses pàgines interconnectades mitjançant la tecnologia “hipertext” i “hipergràfics”, i a la qual poden accedir terceres persones, a través de la xarxa telemàtica Internet.

 • Servidor: sistema informàtic que proporciona recursos a altres ordinadors connectats a ell a través d'una xarxa. Els recursos poden ser fitxers, programes, informació, permisos, etc.
  Lloc web: Col·lecció de pàgines web dotades d'una adreça web única.

 • Usuari: tota persona que accedeixi al lloc web o hi navegui.

El present lloc web ha estat dissenyat per donar a conèixer i permetre l'accés general de tots els usuari a la informació, activitats, productes i serveis diversos, propis o de tercers, oferts per la Firma PwC. Totes aquestes informacions, activitats, productes i serveis diversos es denominaran de manera conjunta en aquest document els Continguts.

La utilització d'aquest lloc web atribueix al navegant la condició d'usuari  del lloc, la qual cosa implica el compliment de les presents condicions en la versió publicada en el moment en què s'hi accedeixi. Per això, la Firma

PwC recomana a l'usuari  llegir atentament aquestes condicions cada vegada que accedeixi al lloc web".
L'accés a determinats Continguts oferts a través d'aquest lloc web pot trobar-se sotmès a determinades condicions particulars pròpies que, segons els casos, substitueixen, completen i/o modifiquen aquestes condicions generals. Per tant, amb anterioritat a l'accés i/o utilització dels esmentats Continguts, cal que l'usuari  llegeixi atentament també les corresponents condicions particulars.

La Firma PwC podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, presentació i/o configuració del lloc web, així com alguns o tots els Continguts, i modificar les condicions generals i/o condicions particulars requerides per utilitzar els Continguts.

 

III. Accés i Seguretat

Amb caràcter general, els usuari s podran accedir al Lloc web de manera lliure i gratuïta. No obstant això, la Firma PwC es reserva conforme a la legislació vigent el dret de limitar l'accés a determinades àrees del lloc web (àrea de professionals). En aquests casos, com a requisit previ per poder accedir al servei, l'Usuari haurà de registrar-s'hi facilitant tota la informació sol·licitada, de forma actualitzada i real (consulti la Política de privadesa).

L'usuari triarà el seu propi identificador i contrasenya. Per a l'elecció de l'identificador, l'usuari no podrà optar per expressions, paraules o conjunts de lletres que puguin resultar insultants, injuriosos o contraris a la llei, a la moral i als bons costums. De la mateixa manera, tampoc podrà utilitzar marques, rètols d'establiments, expressions publicitàries, noms i pseudònims de personatges públics o coneguts sense l'autorització d'aquests. La Firma PwC assignarà l'identificador seleccionat per l'usuari, sempre que no hagi estat seleccionat prèviament per un altre usuari.

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, i no està permesa la seva cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En tal sentit, l'usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la seva contrasenya, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seva divulgació a tercers.

En el cas que l'usuari conegui o sospiti de l'ús de la seva contrasenya per tercers, haurà de posar tal circumstància en coneixement de la Firma PwC al més aviat possible.

L'usuari perdrà l'identificador seleccionat transcorreguts sis mesos sense haver-ne fet ús per a qualsevol dels Continguts de la Firma PwC, i llavors l'identificador podrà ser seleccionat per un nou usuari.

 

IV. Utilització dels Continguts  

L'usuari es compromet a no utilitzar qualsevol dels Continguts que la Firma PwC posi a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre públic i, en general, a fer-ne un ús conforme a les presents condicions generals.

Els materials preparats per la Firma PwC i posats a la disposició dels usuaris en aquest lloc web s'ofereixen únicament amb finalitats informatives. L'usuari ha de tenir en compte que aquests materials poden no contenir les últimes actualitzacions. La seva modificació o supressió podrà realitzar-se per la Firma PwC sense avís previ. No es derivarà cap efecte vinculant de qualsevol informació proporcionada a través d'aquest lloc web.

Els materials que es poden consultar o que s'ofereixen a través d'aquest lloc web no podran ser considerats com a constitutius de relació professional de qualsevol índole amb l'usuari. L'usuari no ha d'actuar sobre la base dels materials del present lloc web.

Quan la Firma PwC presti serveis als usuaris que, de qualsevol forma, permetin la divulgació de continguts per part de l'usuari a través del lloc web, com ara llistes de distribució, xats, newsgroups, allotjament de pàgines personals, etc. (d'ara endavant, “serveis actius”), els usuaris s'obliguen a fer-ne un ús conforme a la llei, les presents condicions, les condicions particulars de prestació del servei, la moral, els bons costums i l'ordre públic.

En particular, a títol merament enunciatiu i no exhaustiu, es considerarà terminantment prohibit l'ús del lloc web amb les següents finalitats o conseqüències:

 • Quan, de qualsevol forma es violin o menyscabin drets fonamentals i llibertats públiques reconegudes constitucionalment als tractats internacionals o a la resta de l'ordenament jurídic.

 • Quan s'indueixin actuacions delictives, denigradores, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, la moral, els bons costums o l'ordre públic.

 • Quan s'indueixin actuacions, actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.

 • Quan s'incorporin, posin a disposició o permetin accedir a productes, serveis, activitats o gèneres la importació, exportació, circulació, tinença, comerç o producció dels quals estigui prohibida per les normes del país la legislació del qual sigui aplicable en cada cas i, específicament, els productes, serveis, activitats o gèneres inclosos a la llista que es detalla a continuació i els de caràcter anàleg o naturalesa similar, tret que els subjectes que exerceixen un trànsit sobre aquests estiguin degudament autoritzats, i assenyalant de manera enunciativa, però no exhaustiva, els següents:

  • Begudes alcohòliques.

  • Aliments.

  • Armes de foc, articles i materials perillosos, explosius o pirotècnics, i material de defensa, en general.

  • Gasos, productes químics, tòxics, etc.

  • Tabac.

  • Articles, objectes o obres d'art falsificades.

  • Material sobre pornografia infantil.

  • Productes caducats, defectuosos, usats, etc. que posin en perill la salut o puguin contagiar alguna malaltia.

  • Éssers humans vius, morts, parts o restes d'aquests.

  • Animals vius, morts o parts o restes d'aquests.

  • Drogues, estupefaents i anàlegs.

  • Productes mèdics o farmacèutics, i els expedits amb recepta.

  • Llistes o bases de dades que continguin dades personals protegides.

  • Documents públics.

  • Documents d'identificació (DNI, passaport) i llicències.

  • Llistes de correus electrònics.

  • Participacions i accions.

  • Informació classificada com a secreta per les autoritats del país.

  • Descodificadors de televisió per satèl·lit i cable.

  • Equips de vigilància, o qualsevol altre mecanisme o aparell, creats especialment per infringir el dret a la intimitat de manera il·lícita.

  • Articles embargats.

  • Els llibres, programari, pàgines web, pel·lícules, i qualsevol obra o producte en general, que tingui un contingut il·lícit, altament violent, racista, faci apologia del terrorisme o la criminalitat, ensenyi a fabricar armament o explosius, etc.

  • Pel·lícules, fotos, programari, jocs, música, etc. creats o comercialitzats havent violat els drets de propietat intel·lectual, patents o marques.

  • Els productes, serveis, activitats o gèneres la importació, exportació, circulació, tinença, comerç o producció dels quals estigui sotmesa a l'adquisició d'una autorització o llicència, o a una legislació especial, i en aquest cas, es regirà per aquesta.

  • Els productes, serveis, activitats o gèneres adquirits, realitzats, produïts o comercialitzats de manera il·lícita.

  • En general, qualsevol cosa considerada fora del comerç.

  • Quan puguin generar alarma social injustificada.

  • Quan indueixin a involucrar-se en activitats perilloses, de risc o nocives per a la salut i l'equilibri psíquic.

  • Quan es divulgui informació falsa o inexacta, de manera que pugui induir a error a qui la rep.

  • Quan es vulnerin o sigui previsible la vulneració de drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a tercers.

  • Quan es vulnerin o sigui previsible la vulneració dels secrets empresarials de tercers.

  • Quan es vulneri o sigui previsible la vulneració del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.

  • Quan constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

  • Quan constitueixi publicitat no autoritzada o no sol·licitada (coneguda com “Spamming”), cartes en cadena o qualsevol forma de loteria o joc d'atzar.

  • Quan constitueixin competència deslleial.

  • Quan es pugui difondre qualsevol tipus de virus informàtic, fitxers defectuosos o qualsevol altre programari o programa informàtic que pugui provocar danys o alteracions no autoritzades dels continguts o sistemes de qualsevol classe accessibles a través del lloc web.

  • Quan es pugui alterar o intervenir per mitjans fraudulents Pàgines Web personals o correus electrònics d'altres usuaris sense la seva autorització.

  • Quan es pugui fer una utilització indeguda o inadequada respecte al normal funcionament i finalitat de tots aquells Continguts que, si escau, puguin incloure's al lloc web de la Firma PwC, com ara Àrees de xat, Netmeetings, grups de notícies, fòrums, etc.

La Firma PwC no es responsabilitza de l'ús que cada usuari faci dels materials posats a la disposició d'aquest lloc web ni de les actuacions que porti a terme sobre la base d'aquests.

La Firma PwC es reserva el dret d'excloure a l'usuari del servei actiu, sense previ avís, en cas que dugui a terme alguna de les activitats anteriors, així com d'exercitar les accions legals que consideri oportunes. En qualsevol cas, la Firma PwC no té obligació de controlar i no controla els continguts transmesos, difosos o posats a la disposició de tercers pels usuaris, tret dels supòsits en què així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui requerit per una Autoritat Judicial o Administrativa competent.

Qualsevol anunci o comentari, opinió, declaració o recomanació fets dins dels serveis actius pertanyeran exclusivament als usuaris que expressin aquests punts de vista i en cap cas s'entendrà que provenen de la Firma PwC, i aquesta es mantindrà indemne i lliure de càrregues davant qualsevol reclamació que sorgeixi com a conseqüència de l'ús d'aquests serveis actius que faci un usuari per a les finalitats prohibides segons l'establert en aquest contracte o la llei.

 

V. Servei

La Firma PwC es reserva el dret a interrompre l'accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Continguts que es presten a través d'aquest, en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, i en aquest cas es comunicarà tal circumstància als usuaris, els quals podran patir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada als diferents serveis.

En conseqüència, la Firma PwC no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc web ni dels Continguts, per la qual cosa la utilització d'aquests per part de l'usuari es duu a terme pel seu propi compte i risc, sense que, en cap moment, puguin exigir-se responsabilitats a la Firma PwC en aquest sentit.

En relació amb els serveis actius o amb qualsevol altre Contingut per al qual sigui preceptiu el registre, la Firma PwC podrà extingir els comptes i eliminar els Continguts i la informació dels usuaris per raons d'inactivitat o inutilització. En concret, la Firma PwC podrà extingir els comptes i eliminar els arxius si transcorren més de 6 mesos des de la inscripció sense haver accedit a l'esmentat Contingut.

 

VI. Responsabilitat

La Firma PwC no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors, funcionament incorrecte del servei, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen del control de la Firma PwC, i/o a causa d'una actuació dolosa o culposa de l'usuari i/o que tingui per origen causes de força major.

Sense perjudici del que s'estableix a l'article 1105 del Codi Civil, s'entendran inclosos en el concepte de força major, a més, i a l'efecte de les presents condicions generals, tots aquells esdeveniments fora del control de la Firma PwC, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, actes de Govern, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, els produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc., i l'atac de Hackers o tercers especialitzats a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que la Firma PwC hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d'acord amb l'estat de la tècnica.

En qualsevol cas, sigui quina sigui la seva causa, la Firma PwC no assumirà cap responsabilitat ja sigui per danys directes o indirectes, mal emergent i/o per lucre cessant. La Firma PwC tindrà dret, sense que existeixi cap indemnització a l'usuari per aquests conceptes, a suspendre temporalment els serveis i Continguts del lloc web per efectuar-hi operacions de manteniment, millora o reparació.

La Firma PwC no es responsabilitza de continguts i opinions de tercers fets al seu lloc web ni de la informació continguda en Pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir mitjançant Enllaços o cercadors del lloc web, ja que la funció d'aquestes és informar l'usuari de l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest lloc web, i en cap cas implica suggeriment, invitació o recomanació sobre les esmentades Pàgines web. Per tot això, la Firma PwC no serà responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços hipertextuals.

La Firma PwC no es responsabilitza de l'ús que cada usuari faci dels materials posats a la disposició d'aquest lloc web ni de les actuacions que porti a terme sobre la base d'aquests.

La Firma PwC no es fa responsable de la utilització que l'usuari faci dels serveis i productes del lloc web ni de les seves contrasenyes, així com tampoc de qualsevol altre material del lloc web, que infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers. En cas que existissin Continguts per a adults, és responsabilitat de l'usuari o dels seus representants legals limitar-ne l'accés als menors d'edat que estiguin al seu càrrec amb els mecanismes que el mateix navegador d'Internet o altres serveis de tercers posen a la seva disposició.

La Firma PwC no assumeix cap responsabilitat pels danys que puguin causar-se en els equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets per l'usuari a causa de la seva navegació pel lloc web, o per qualsevol altres danys derivats d'aquesta navegació.

La Firma PwC no ofereix cap garantia en relació amb la continuïtat o absència d'errors en cap dels Continguts accessibles a través del seu lloc web, i tampoc garanteix la correcció de qualsevol defecte o l'absència de virus i altres components nocius al present lloc web o al Servidor que el subministra.

La Firma PwC no es fa responsable de la veracitat, falta d'utilitat o adequació per a un ús específic del present lloc web ni dels Continguts; de la pèrdua de dades o serveis com a conseqüència de qualsevol retard, falta de lliurament, lliurament incorrecte dels productes exposats o interrupció del servei; de l'exactitud, qualitat o naturalesa de la informació obtinguda a través dels seus Continguts. L'aplicabilitat de qualsevol dels aspectes del Contingut del present lloc web ha de consultar-se amb un especialista de l'àrea específica.

En qualsevol cas, la informació proporcionada en aquest Lloc web té com a finalitat complementar, i no reemplaçar, l'assessorament que ha d'obtenir-se directament de professionals comptables, fiscals, legals o competents de qualsevol altre tipus. La Firma PwC recomana encaridament consultar amb un professional de la matèria abans de prendre una decisió o dur a terme una determinada actuació.

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que la Firma PwC pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions a les que queda sotmès per aquestes condicions o les condicions particulars que hi siguin aplicables.

 

VII. Publicitat

Part del lloc web pot acollir continguts publicitaris o estar patrocinat. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d'assegurar-se que el material remès per a la seva inclusió al lloc web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser-hi aplicables. La Firma PwC no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.

En tot cas, per interposar qualsevol reclamació relacionada amb els Continguts publicitaris inserits en aquest lloc web, poden dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: data.protection.office@es.pwc.com

 
VIII. Privadesa i Protecció de Dades

Veure ús de cookies a http://www.pwc.es. Si vostè no desitja rebre cookies, pot configurar el seu navegador amb aquesta finalitat.

A través d'alguns apartats d'aquesta pàgina web podran demanar-li dades de caràcter personal. L'informem que el tractament que es farà d'aquestes dades complirà en tot moment amb les obligacions establertes en la legislació vigent de protecció de dades de caràcter personal.

PwC garanteix que té tots els fitxers declarats davant l'Agència Andorrana de Protecció de Dades i que compleix amb els nivells de seguretat requerits legalment.

Els interessats podran exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, a través de la següent adreça d'e-mail data.protection.office@es.pwc.com.

Cadascun dels serveis d'aquesta pàgina web, a través dels quals es recullen dades de caràcter personal, tenen establertes clàusules específiques al peu de cadascun dels formularis de recollida de dades. Aquestes clàusules contenen totes les previsions legals necessàries per a la recollida i tractament de les dades. El contingut d'aquestes clàusules prevaldrà sobre l'establert en aquest avís.

IX. Propietat Industrial i Intel·lectual  

Drets de propietat intel·lectual i industrial són tots els drets reconeguts per la legislació de propietat intel·lectual que tinguin caràcter patrimonial o d'explotació per a qualsevol finalitat i per a qualsevol modalitat d'ús, així com tots els drets reconeguts per la legislació de propietat industrial, inclosos en tots dos casos la facultat de sol·licitar els registres i inscripcions oportuns per a l'obtenció o protecció d'aquests drets (d'ara endavant, els “Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial”).

Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objectes de propietat industrial i intel·lectual amb finalitats comercials, així com la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

La infracció de qualsevol dels esmentats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

La publicació de missatges, pàgines web, emmagatzematge de fitxers o la comunicació pública de qualsevol altre contingut a través del lloc web de la Firma PwC comporta el reconeixement a favor d'aquesta d'una llicència gratuïta amb la màxima amplitud que permeti l'ordenament jurídic que hi sigui aplicable, no exclusiva i a nivell mundial per utilitzar, copiar, subllicenciar, adaptar, transmetre, executar o divulgar públicament qualsevol d'aquests continguts, i subllicenciar a tercers l'exercici de qualsevol dels anteriors drets, ja sigui totalment o parcialment.

Les reclamacions que puguin interposar-se pels usuaris en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels Continguts d'aquest lloc web hauran de dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: data.protection.office@es.pwc.com

 

X. Llei Aplicable i Jurisdicció

Per a qualsevol qüestió litigiosa o que incumbeixi al lloc web de la Firma PwC, serà aplicable la legislació espanyola, i els Jutjats i Tribunals de Madrid ciutat (Espanya) seran competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l'ús del present lloc web.

XI. Exercici dels Drets d'Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició  

Els interessats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, oposició i portabilitat de les dades personals, mitjançant petició escrita dirigida a l'Oficina de Protecció de Dades de PwC (Paseo de la Castellana núm. 259-B, 28046, Madrid) ) o, a través de la següent adreça de correu electrònic: es_office.data.protection@pwc.com i PwC atendrà la seva petició de conformitat amb la legislació aplicable.

Així mateix, si consideren que PwC no ha complert adequadament els seus drets, podran presentar una reclamació a l'Agència Andorrana de Protecció de Dades.

Contacta amb nosaltres
Segueix-nos a